Niet bekend Details Over slotenmaker Bever

(Blijkens het haardstedenregister bezat deze in 1600 meerdere huizen.) Van bestaan pa Jan Michielsz, zilversmid, gaat deze vermoedelijk dit huis geërfd hebben aan een zuidzijde over een Markt, waarin hij geboren werd. Uit een aantekening in dit 4e Lopende Memoriael, zou men, zo dit ook niet aangaande elders alang bleek, mogen besluiten, het hij betreffende zijn penseel in 1614 bereids uitstekende zaken had geschapen. Een bedoelde aantekening luidt mits volgt: “

Rest nog te vermelden een bijnaam aangaande de echtgenoot aangaande Arentgen Cornelisdr, die in een wandeling vertrouwd stond indien ‘pluizige Leen’, en woonde met een stadsvest vlakbij dit Achterom.

Sedert bleek de schrij­ver met welke oudheden, welke ze in 1720 uit dit Latijn ver­taald het gemakkelijk deed opmaken

‘achterbuurten’ noemt, toentertijd welke benaming ook niet verdiende. Ook de straten en grachten betreffende ons plaats beschikken over tijdperken met bloei en verlies, evenals een families en geslachten, welke haar bewonen.

Ofschoon het stadsdeel weinig opmerkelijks aanbood teneinde een toewijding met een wandelaar te trekken, wil ik daar hier nogmaals op te wijzen het in dat kwartier de kiem moet geraken gezocht aangaande ons industrie, die zich betreffende er uit steeds meer en meer ontwikkelende eindelijk ons vlucht nam, die aan Delft, tevens zodra voortbrengster over aardewerk, heinde en verre roem, verschafte.

één betreffende een harnasmaker, de beide anderen met zwaardvegers. De theorie binnen de wanden der kerk gepreekt, werd door een praktijk daar behalve gelogenstraft en bespot.

In ons betreffende een huizen aan een noordzijde der Nieuwe Kerk woonde ons werkman, die ‘spintewyelmaeker’ over bestaan werkzaamheid was. Dat werktuig het toentertijd zelfs in een hoogste standen der maatschappij algemeen gebruikt en in ere gehouden werden zal hem destijds absoluut ons voldoend bestaan zal hebben verschaft.

En wij roepen u dan ook ingeval Gemeentebestuur van Den Helder op teneinde een eindpunt te maken met deze beschamende conditie en het Rob Scholte Museum toch nog volledig te steunen en een op 9 december vastgelegde afspraken, buiten nieuwe condities, na te komen.

Nader is nog vermeld ons zekere Jannitgen Jansdr een Wasser. Ofschoon men niks bijzonders betreffende hoofdhaar weet, kan ik toch ook niet nalaten een aandacht op hoofdhaar ‘van’ te vestigen, die bewijst, dat er meer Jan de Wassers bestaan geweest vervolgens welke, wiens huwelijksleven bekijk hier op de bekende prent betreffende de jeugd werden voorgesteld en berijmd.

Beantwoorden Allerbeste lieden, het omvangrijke totaal kan zijn zoveel meer waard vervolgens het eigen waarde. Denk kracht niet macht.

Het rad der fortuin blijft draaien via alle eeuwen heen en een bekende spreuk aangaande een blijspeldichter Breêroo: ‘t can verkeeren’ gaat, zo lang de aarde zich wentelt, betreffende inzet blijven.

Wat deze hier ter stede deed - misschien was deze tafel- of lombardhouder - weet je niet te zeg­gen. In 1554 had Percheval Fasiotis ‘coopman aangaande Piemont’ octrooi met een keizerlijke majesteit gevraagd teneinde hier ter stede ‘tafel’ te mogen houden. Tot profijt van de armen zou deze jaarlijks in handen betreffende een H.Geestmeesters 5 pond grooten Vlaams betalen.

Ieder, welke door geboorte, maatschappelijke rang en stand, ambtsbetrekking of rijkdom boven een laagste klasse zijner medeburgers uitstak, vond daar behagen in of meende vanwege een eer aangaande dit volk, waartoe deze trots behoorde, verplicht te bestaan de kunst in hare menigvuldige uitingen te beschermen en zodoende tot hare beoefening te prikkelen.

Deze vervaardigde er dure en kostelijke weefsels, die naar heinde en verre verzonden werden om de paleizen en lusthoven over vorsten en potentaten te versieren. Zo werden op 7 Juni 1607 in de Resolutiën der Staten-Generaal aangetekend dat “den tapissier Spierinck, wonende tot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Details Over slotenmaker Bever”

Leave a Reply

Gravatar